PDCC Bank Clerk Syllabus 2021 Exam Pattern | Selection Process

FREE JOIN NOW

PDCC Bank Clerk Syllabus 2021 PDCC Bank Clerk Online Written Exam Syllabus 2021 How to Prepare for PDCC Bank Clerk Exam 2021 Pune District Central Cooperative Bank Clerk Exam Pattern 2021 Pune DCC Bank Clerk Exam Selection Process 2021 पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिपिक अभ्यासक्रम 2021

JOIN NOW

PDCC Bank Clerk Syllabus 2021

PDCC Bank Clerk Syllabus 2021 Exam Pattern | Selection Process
PDCC Bank Clerk Syllabus 2021 Exam Pattern | Selection Process

About Recruitment :

Pune District Central Co-Operative Bank LTD (PDCC Bank) has Invited the Applicant for the 356 Posts of Clerk. Many Interested Candidates Filled their Online Application form. The Process of Submitting Online Application form is Commenced from the Date 07.08.2021 & Conducted till the Date 16.08.2021. Here the Details about the Detailed Recruitment is Provided on the Below Table.

About Exam :

PDCC Bank Will Soon Conduct the Online Test & Personal Interview for the Selection of Above Vacant Posts. The Written Exam Will be Conducted soon & the Exact Date Will be Announce Soon. The Written Exam Will be Conducted Through Online Mode. More Details About Exam is Provided Below.

Nowadays Competition Level become very high so Competitive Exams gets too tougher. Candidates facing critical problem of “What to prepare” and “How to prepare” to give their best in their exams. So, here we are providing the latest Syllabus & Exam Pattern.

Selection Process :

  • Online Written Exam
  • Interview

Online Written Exam (ऑनलाइन लेखी परीक्षा)

Exam Pattern :

Exam Pattern for the Written Exam is as Follows:-

  • Exam Will be Objective Type.
  • An online examination of 90 marks will be conducted for the post of Writer.
  • The question papers of this online exam will be of objective and multiple choice format.
  • The online exam will consist of questions based on a detailed syllabus of the following subjects. Also, the medium of online examination will be Marathi.
  • लेखनिक श्रेणीतील पदाकरीता ९० गुणांची ऑनलाईन परिक्षा घेण्यात येईल.
  • सदर ऑनलाईन परिक्षेच्या प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी स्वरुपाच्या असतील.
  • ऑनलाईन परिक्षेसाठी खालील विषयांच्या विस्तृत अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नांचा समावेश असेल.
  • तसेच ऑनलाईन परिक्षेचे माध्यम मराठी असेल.
विषयाचे नाव गुणांचे भारांकन
बँकिंग व सहकार ३० (30)
सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी २० (20)
कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था १० (10)
मराठी भाषा ज्ञान १० (10)
संगणक व माहिती तंत्रज्ञान १० (10)
बुद्धीमापन चाचणी १० (10)
एकूण गुण ९० (70)

Interview (मुलाखत)

Candidates who are eligible for interview in the verification of documents will be interviewed by the bank constituted committee. If the candidate is absent from the interview, he / she will not be eligible for final selection. The interview is of 10 marks and the burden of these marks will be as per the bank policy. Out of which 5 marks out of 10 will be given according to the following academic qualifications of the concerned candidates and the remaining 5 marks will be given for oral interview.

कागदपत्रे पडताळणीमध्ये मुलाखतीस पात्र होणाऱ्या उमेदवारांची बँक गठीत समितीकडून मुलाखत घेण्यात येईल. उमेदवार मुलाखतीस गैरहजर राहील्यास तो अंतिम निवडीस पात्र राहणार नाही. सदर मुलाखत १० गुणांची असून सदर गुणाचे भारावा बैंक धोरणानुसार असेल. त्यामध्ये १० पैकी ५ गुण संबंधित उमेदवारांच्या खालील शैक्षणिक पात्रतेनुसार देण्यात येतील उर्वरित ५ गुण मौखिक मुलाखतीसाठी देण्यात येतील.

मुलाखतीतील शैक्षणिक अर्हतेसाठी ५ गुणांचे गुण भारांकन खालील प्रमाणे राहील.

शैक्षणिक अर्हता गुणांचे भारांकन
कोणत्याही शाखेची पदव्युत्तर पदवी 01
विशेष पदवी (बी.कॉम, बीएससी अँग्री व संलग्न / बीव्हीएससी अँड एएच. बीई/बीटेक कॉम्प्युटर/आयटी, बीसीएस, बीबीए, एलएलबी) 01
एचडीसीएम/डीसीबीएम 01
जीडीसी अँड ए 01
मराठी व इंग्रजी टायपिंग शासकीय प्रमाणपत्र धारक (प्रत्येकी १/२ गुण) / स्टेनोग्राफर (शासकीय प्रमाणपत्र धारक) 01
एकूण गुण 05

उमेदवारांची अंतिम निवड सूची

उमेदवारांचे ऑनलाईन परिक्षेतील गुण व मुलाखतीचे गुण यांची बेरीज करून एकूण १०० गुणांपैकी गुणानुक्रगुणासह अंतिम निवड सूची व प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ३५६ पद संख्या विचारात घेता, अंतिम निवडसूची व प्रतिक्षा यादीमध्ये समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये पुणे जिल्हयातील उमेदवार उमेदवार धारण करीत असलेली उच/ शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, क्याची सेवाजेष्ठता आडनावाच्या इंग्रजी अक्षरांनुसार याक्रमाने प्राधान्य देऊन अनुक्रमे उमेदवारांची यादी मर्यादित करण्यात येईल.

त्यानुसार अंतिम निवड यादीप्रमाणे/गुणवत्ता यादीप्रमाणे पात्र उमेदवारांना बँकेच्या लेखनिक हृदयाच्या पदी परिविक्षाधीन कालावधी करीता नियुक्ती देण्यात येईल.

Final Words :

All the Candidates are Advised to be in touch with the Official Website to got the Information Regarding Exam Syllabus, Admit Card & Other Related Information. Also the Candidates Can Bookmark us (https://sarkariaresult.com) by Pressing Ctrl+D.

Important Link Area of PDCC Bank Clerk Syllabus:

Admit Card PDCC Bank Clerk Admit Card
Recruitment Details Detailed PDCC Bank Recruitment
Official Website http://pdccbank.co.in/careers/

!!..Wish You All The Best..!!

Candidates can leave your comments in the comment box. Any query & Comment will be highly welcomed. Our Panel will try to solve your query. Keep Updating Yourself.

2 thoughts on “PDCC Bank Clerk Syllabus 2021 Exam Pattern | Selection Process”

Comments are closed.